Hva er tilbygg?

Tilbygg vil si at man utvider grunnflaten på boligarealet i motsetning til påbygg, hvor man bygger på eksisterende areal i høyden, for eksempel ved å bygge på en etasje eller løfte et tak.

Historie

Husk at ditt hus har en historie og at det avspeiler den tidsepoke huset stammer fra, og områdets økonomiske og sosiale status. Strøkets historie er en kvalitet i seg selv, og hensynet til den eldre bebyggelsens arkitektur og stil skal derfor respekteres når en endrer eller utvider byggene.

Estetikk

Tilbygg bør enten tilpasses slik at det oppfattes som en videreføring av det eksisterende, eller utformes slik at det framstår med et helt nytt arkitektonisk uttrykk. Dersom husets opprinnelige arkitektur allerede er endret, kan tilbakeføring til opprinnelig uttrykk være en spennende utfordring. Som hovedregel skal husets opprinnelige form komme klart fram etter tilbygging.